اجرای زبان انگلیسی دانش‌آموزان مهری

اجرای زبان انگلیسی دانش‌آموزان مهری

پایانی دیگر برای آغازی نو ...

بخشی از اجراهای پایان سال تحصیلی۱۴۰۲ ، 
 دانش آموزان در *واحد زبان انگلیسی* *دبستان مهر* و افزایش شوق یادگیری ...

*اجراها در قالب آهنگ‌های انگلیسی، ورزش ، نمایشگاهی کلاسی ، بازیهای کلامی ، نیایش های شکرگزاری و در نهایت ایجاد حس خوب یادگیری*... 

*لطفا تا پایان ویدیو رویت بفرمایید* .

همواره پر تلاش باشید عزیزانم .

نظر خود را بنویسید