پژوهشچیست؟

پژوهش به معنای عام بررسی یا کاوشی سخت کوشانه و به معنای خاص ، تحقیق و تجربه ای جامع با هدف کشف واقعیات های نو و تفسیر درست این واقعیتها ، تجدید نظر در نتیجه گیریها ، نظریه ها و قوانین پذیرفته شده در پرتو واقعیتهای کشف شده و به کارگیری عملی نتیجه گیریها ، نظریه ها و قوانین جدید است . در معنایی دیگر پژوهش فرآیند رسیدن به راه حلهای قابل اطمینان از طریق گردآوری تحلیل و تفسیر داده ها به گونه ای برنامه ریزی شده و نظام مند است . پژوهش یکی از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است .بنابراین نوع و سطح فعالیتهای پژوهشی یکی از شاخصهای اصلی توسعه و پیشرفت محسوب میشود .

موفقیت در تمام فعالیتهای مربوط به توسعه از جمله صنایع ، کشاورزی و خدمات به نحوی به گسترش فعالیتهای پژوهشی بستگی دارد.پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می آید .اگر پژوهشی صورت نگیرد ، دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد. بدون انجام پژوهش ، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود . از اینرو یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته توجه خاص به امر پژوهش است . اصولللا پیشرفت و توسعه ،،، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته در نتیجه سرمایه گذاری در بخش پژوهش است . حجم وسیع پژوهشهای علمی در کشورهای توسعه یافته صنعتی گویای این واقعیت است.


کارکرد پژوهش

 • پژوهش دانش نو می آفریند
 • پژوهش امکان کشف کاربرد تازه دانش کهن را فراهم میسازد.
 • پژوهش به آموزش بهتر می¬انجامد، چرا که دانش نو و برنامه¬های آموزشی ، مکمل یکدیگرند.
 • پژوهش میتواند منبع درآمد باشد .پژوهشی که سرمایه¬ای برای انجام آن درنظر گرفته می¬شود یک منبع مالی است.
 • پژوهش به بشر این توانایی را میدهد که بهتر با دنیای پیرامون خود رابطه برقرار کند و به اهدافش دست یابد.
 • پژوهش موجب پیشرفت جامعه میشود.

پژوهش در مهر

با توجه به اهمیت پژوهش ، دبیرستان مهر قبل از شروع تحصیلی با تشکیل جلساتی به برگزاری کارگاه های یک روزه پژوهشی گرفت .

این کارگاه ها به شرح ذیل میباشد:

 1. شیمی سرا
 2. فیزیک سرا
 3. کارگاه تشریح موش
 4. کارگاه ساخت راکت آبی
 5. کارگاه نجات تخم مرغ
 6. کارگاه ساخت موشک الکلی