نمایشگاه مجازی دست سازه های کار و فن آوری و هنر

نمایشگاه مجازی دست سازه های کار و فن آوری و هنر

با مدیریت مسئول محترم فرهنگی نمایشگاه مجازی از فعالیت هایی که دانش آموزان در درس هنر و کار و فناوری داشتند برگزار شد، بدین صورت که دانش آموزان عکس كارهاي خود را برای مسئول فرهنگی ارسال کرده و ايشان به صورت یک ویدیو تمام طرح‌ها را در کنار هم قرار دادند.نظر خود را بنویسید