مقابله با کروناویروس

مقابله با کروناویروس

اقدامات "مجتمع آموزشی مهر" برای ضدعفونی کردن مدارس و انجام امور آموزشی مقاطع با دادن برنامه مطالعاتی، آموزش مجازی، آزمون و پیگیری مشاورین مربوطه در بازه زمانی مبارزه با ویروس کرونانظر خود را بنویسید