دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان (متوسطه دوم)

دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان (متوسطه دوم)

دومین جلسه حضـوری انجمن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار گردیـد. در این جلسـه فعالیت‌های انجـام شـده و برنامه‌هـای پیش رو مطرح گردید و اعضـای انجمن نیز برخی دغدغه‌هـای اولیا را عنـوان نمودند.نظر خود را بنویسید