اردوی مهارت

اردوی مهارت

اردوی مهارت در روزهای 30 آبان و 2 آذر ماه برگزار شد

کلاس های مهارت ، حال خوب، نشاط و نقشینه به صورت حضوری با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی برگزار شد 

در کلاس مهارت دختران هنرمند مهر ترشی هفت بیجار درست کردند و به خانواده هایشان فروختند و پول بدست آورده را صرف کودکان محک کردند

به امید شفای تمامی کودکان جهاننظر خود را بنویسید