مشاوره تخصصی هدایت تحصیلی

مشاوره تخصصی هدایت تحصیلی

در تاريخ 15 بهمن و 6 اسفند ماه دو جلسه مشاوره تخصصي در خصوص نحوه انتخاب رشته و انتخاب رشته درست، توسط معاون آموزشي مقطع متوسطه دوم سركار خانم طاهري ويژه دانش آموزان نهم برگزار گرديد

لازم به ذكر است مشاوره هاي بيشتر و پرسش و پاسخ هاي متعدد توسط معاون آموزشي متوسطه اول سركار خانم نوروزي در طي سال انجام گرديده استنظر خود را بنویسید