معرفی رشته ریاضی شاخه (آمار)

معرفی رشته ریاضی شاخه (آمار)

آمار
هدف و ماهیت
تربيت افرادي است كه بتوانند
الف ( به عنوان كارشناس آمار در سازمانها و ادارات به تجزيه و تحليل اطالعات آماري بپردازند.
ب ( تمام درسهاي آمار و احتمال را در مدارس تدريس نمايند.
ج ( تحصيالت خود را در سطح كارشناسي ارشد و دكترا ادامه بدهند.
معرفي
علم آمار به زبان ساده، پيشگويي بر اساس اعداد و ارقام است. به عبارت ديگر يك آماردان ميتواند بر اساس مجموعه اطالعات
عددي و بر مبناي مدلهاي رياضي و مدلهاي نظريه احتمال، پيشگويي كند. يعني به ياري اطالعات گذشته، نحوه رفتار يك
فرآيند را پيشبيني نمايد. از همين رو ميتوان گفت كه علم آمار نتيجهگيري از جزئيات و يا رسيدن از جزء به كل است.
كار علم آمار كمك به تفكر علمي است و آمارشناس كسي است كه مشاهده ميكند و اطالعاتي به دست ميآورد و سپس اطالعات
به دست آمده، اتفاقات و حوادث را پيشبيني ميكند.
علم آمار براساس اطالعات و دادههاي موجود به مدلسازي رياضي از پديدههاي طبيعي و واقعي ميپردازد. و چون امروزه
دانشمندان هر علمي سعي ميكنند از ابراز رياضي براي مطالعات خود استفاده نمايند در نتيجه علم آمار براي بررسي و مطالعه
مسائل دنياي واقعي به ياري مدلسازي رياضي، بسيار مورد توجه قرار گرفته است.
:فارغ التحصیلان ميتوانند
الف ( در مسايل ساده آماري به منظور رفع نياز موسسات صنعتي، اقتصادي، اجتماعي ، كشاورزي، مراكز درماني و غيره به
مدلسازي بپردازند.
ب ( مفاهيم آماري را درك نموده و به تجزيه و تحليل اطالعات بپردازند.
ج ( با تحليل اطالعات به برنامهريزي صحيح و علمي بپردازند.
د ( از بستههاي آماري رايانهاي به منظور توصيف دادهها و انجام استنباط آماري استفاده نمايند.
تواناييهاي مورد نیاز و قابل توصیه
قوي بودن در علم رياضي براي موفقيت در رشته آمار ، امري ضروري است چون مباحثي كه در علم آمار مطرح ميشود با رياضيات
ارتباطي تنگاتنگ دارد. قدرت درك علمي مسايل آماري و تجزيه و تحليل احتمالي مطالب نيز ضروري است.
عالوه بر دانشجويان، اساتيد رشته آمار نيز معتقد هستند كه دانشجويان اين رشته بايد در دروس رياضي قوي باشند و حتي در
يك نظرخواهي از 21 استاد رشته آمار دانشگاههاي مختلف كشور، 21 تن از اساتيد به اهميت بسيار علم رياضي در آمار اشاره
كردهاند. دانشجوي اين رشته بايد توانايي و ابتكار در تجزيه و تحليل و حل مسائل رياضي داشته و به آموزش و يادگيري علوم
كامپيوتر علاقه مند باشد.
وقتي ميگوئيم كه رياضيات در اين رشته حرف اول را ميزند پس بايد دانشآموزان قوي رياضي فيزيك وارد اين رشته بشوند.
اما چون در نظام قديم متوسطه ، آمار يكي از درسهاي دانشآموزان علوم انساني بوده است، دانشآموزان رشته رياضي تصور
ميكنندكه رشته آمار بيشتر به علوم انساني برميگردد و به همين دليل هنگام پركردن فرم انتخاب رشته، رشته آمار را به عنوان
يكي از اولويتهاي آخر خود انتخاب ميكنند.
همچنين از ديدگاه دانشجويان فوق عالقه به رشته آمار، قدرت تجزيه و تحليل خوب ، صبر و حوصله ، پشتكار و تالش ، آشنايي
با كامپيوتر و عالقه به تحقيق و پژوهش براي دانشجويان اين رشته ضروري است.
نكات تكمیلي

چندي پيش مجله ?Science ? به دنبال يك نظرخواهي از دانشمندان علوم مختلف 11 كشف و اختراع مهم قرن بيستم را
معرفي كرد. كه در ميان اين اختراعات و اكتشافات علم آمار نيز پس از اختراعات مهمي مثل ترانزيستور و كامپيوتر و قبل از ليزر
قرار داشت. البته حضور علم آمار در اين فهرست چيز عجيبي نيست چون جهان امروز، جهان مديريت اطالعات است و بخش
عظيم اطالعات نيز در هر علم ، رشته، سازمان و يا مركز شامل اعداد و ارقام مي شود كه در مرحله جمع آوري و تجزيه و تحليل
اين اعداد و ارقام علم آمار مورد نياز ميباشد. براي مثال هنگام آزمايش تاثير يك داروي جديد، انتخاب يك نوع بذر در بين
بذرهاي مختلف ، مقايسه كيفيت دو روش تدريس در آموزش زبان، كنترل كيفيت محصوالت، تعيين حق بيمه ، پيشبيني نرخ
ارز ، نظرسنجي و پيشبيني انتخابات ، تعيين نرخ بيكاري، تعيين شاخص هزينه خانوار ، تاثير و رابطه افسردگي بر تحصيل نياز
به تحقيقات آماري داريم .
وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر
اين رشته تا مقطع دكترا تدريس ميشود. در دوره كارشناسي ارشد 21 واحد تخصصي را ميگذراند و در دوره دكترا 12 واحد
درسي اختصاصي و 12 واحد رساله دكتري را ميگذراند.
گرايشهاي مختلف رشته آمار در مقطع كارشناسي ارشد : آمار رياضي ، آمار حياتي ، آمار بيمه ، آمار و كاربرد آن در اقتصاد و
علوم اجتماعي . در مقطع دكتري: آمار رياضي و آمار حياتي.
آينده شغلي و بازار كار
تقريبا تمامي مراكز دولتي و خصوصي براي انجام برنامهريزي و ارائه گزارش فعاليتهاي خود نيازمند تهيه اطالعات صحيح و به
كارگيري تجزيه و تحليل آنها هستند. از اينرو، اغلب ادارات و نهادهاي دولتي بخصوص وزارت برنامه و بودجه ، مراكز آمار ايران،
بانكها ، وزارت آموزش و پرورش ، مراكز تحقيقي، مراكز بيمه و ساير موسسات دولتي و خصوصي از عمده مراكز جذب كارشناسان
اين رشتهاند.
البته گمنام بودن علم آمار و كاربردهاي آن در جامعه، مانع از جذب فارغالتحصيالن رشته آمار نشده است بلكه به گفته بسياري
از اساتيد و دانشجويان اين رشته، فارغالتحصيالن آمار كمتر با مشكل بيكاري روبرو ميشوند.
خوشبختانه فارغالتحصيالن آمار هنوز دچار آفت بيكاري نشدند و در سازمانهاي دولتي و خصوصي يا دانشگاهها فعاليت ميكنند.
و به دليل نياز جامعه به فارغالتحصيالن آمار و نيز آشنايي آنها با كامپيوتر در حد نيازهاي اجرايي و خدماتي، فارغالتحصيالن آمار
تاكنون براحتي جذب بازار كار شدهاند.
وضعیت نیاز كشور به اين رشته در حال حاضر
متاسفانه در كشور ما علم آمار و كاربردهاي آن بخوبي معرفي نشده است و حتي مسؤولين نميدانند كه فارغالتحصيالن اين رشته
چه تواناييهايي دارند.
بيشتر سازمانهاي دولتي از آمار براي ارائه ارقام و اعدادي كه مربوط به فعاليتهاي واحدهايشان ميشود، استفاده ميكنند و چون
اين كار را چندان تخصصي نميدانند به جاي به كارگيري كارشناسان آمار از افرادي بهره ميبرند كه آشنايي مختصري با اين
علم دارند. در حالي كه اكثر برنامهريزيهاي زيربنايي كشور را ميتوان با استفاده از روشهاي پيشرفته آمار انجام داد. اكثر
فارغالتحصيالن رشته آمار در محيط كار از تخصصهاي خود كه در دوران تحصيل فرا گرفتهاند، بهره نميبرند چرا كه هنوز از آمار
به عنوان يك ابزار قوي در تجزيه و تحليل اطالعات استفاده نميشود.
پیش بیني وضعیت آينده رشته در ايران
امروزه كارشناسان آمار در جهان و بخصوص در كشورهاي صنعتي ، فرصت هاي شغلي بسياري دارند و حيطه فعاليت آنها شامل
تمامي علوم از جمله اقتصاد ، جامعه شناسي ، زيست شناسي ، پزشكي ، فيزيك ، شيمي ، الكترونيك و عمران مي شود.
فارغ التحصيالن اين رشته مي توانند در سازمان برنامه و بودجه ، مركز آمار ايران ، بانك ها ، ادارات بيمه ، مراكز صنعتي و
كارخانجات ، واحدهاي آماري? وزارتخانه هاي مختلف همچون كشاورزي ، كار، بهداشت ، اقتصاد و امور دارايي، فرهنگ و ارشاد
اسالمي كشور و به طور كلي در هر مركزي كه نياز به جمع آوري تجزيه و تحليل آمار و اطالعات دارد، مشغول به كار شوند.

دروس پايه اختیاري و اختصاصي رشته آمار

دروس پايه براي كارشناسي آمار
رياضي پيش دانشگاهي
مباني رياضي
رياضي عمومي 2و1
مباني اقتصاد
مباني جامعه شناسي
مباني جمعيت شناسي
فيزيك پايه 2و1
آزمايشگاه فيزيك 2و1
آمار و احتمال
روش هاي آماري
دروس اختياري براي كارشناسي آمار

آشنايي با نظريه صف بندي تحقيق در عمليات مباحثي در آمار
تاريخ و آمار و احتمال آمار و نظريه اطالع 2 توابع مختلط 2
آناليز رياضي 1 آناليز عددي 2 فرآيندهاي تصادفي 1
جبر خطي 1 براي آمار برنامه سازي پيشرفته قابليت اعتماد
آشنايي با نظريه تصميم تحليل داده ها سري هاي زماني 1

دروس اختصاصي براي كارشناسي آمار

رياضي براي آمار جبر خطي 2 براي آمار
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي آناليز رياضي 2
احتمال و كاربرد آن آمار رياضي 2و1
روشهاي ناپارامتري رگرسيون
طرح آزمايش ها 2و1 روشهاي نمونه گيري 2و1
فرآيندهاي تصادفي 2 سري هاي زماني 2
زبان تخصصي محاسبه آماري با كامپيوتر
روشهاي پيشرفته آماري كنترل كيفيت آماري
روشهاي چند متغييري گسسته پروژه كارشناسي
روشهاي چند متغييري پيوسته

نظر خود را بنویسید